Witamy na stronie firmy expens!
O Firmie Oferta zarządzania

O nas


expens działa w branży nieruchomości zajmując się zarządzaniem nieruchomościami.

Krzysztof BednarczykUprawnieniem do tego rodzaju aktywności gospodarczej jest posiadana licencja zawodowa, otrzymana przez właściciela w postępowaniu trójstopniowym.

Wiedza, kwalifikacje i doświadczenie mogą przekonywać, że proponowane usługi znajdą swoich odbiorców, którzy otrzymają korzyści i satysfakcję na miarę swoich potrzeb. Doradzimy w związku z egzystencją i funkcjonowaniem nieruchomości na rynku.

Oferujemy usługi w zakresie zarządzania oraz administrowania, dostosowując je do życzeń Klienta, przepisów ogólnych i umiejętności własnych. Za deklaracją tą idzie praktyka w obsłudze nieruchomości mieszkaniowych wspólnot, właścicieli prywatnych, osiedli domów jednorodzinnych, zarządu sadowego.

Zarządzając nieruchomościami na zlecenie chcemy dawać Klientom satysfakcję z posiadanych nieruchomości, gdyż sami ją mamy w związku z posiadaniem własnych.

Firma działa od 1999 r. na podstawie zezwolenia nr 6411/36/99/2003 wydanego przez Urząd Gminy Świerklaniec, oraz licencji 11219 wydanej jeszcze przez nieistniejący obecnie Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

 • 1999

  Powstanie firmy expens

 • 2002

  Zdobycie licencji zarządcy nieruchomości

 • 2003

  Wydanie zezwolenia przez Urząd Gminy Świerklaniec

 • 2004

  Rozpoczęcie działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami

 • Bądź częścią
  naszej
  historii!

Oferta zarządzania


Zgodnie z art.46 kodeksu cywilnego nieruchomość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot własności (grunty), jak również budynki i budowle trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z definicji tej wynikają następujące przypadki praktyczne:

 • Nieruchomości gruntowe, które powstają przez wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej jako przedmiotu odrębnej własności.
 • Nieruchomości budynkowe, które powstają jako fikcja prawna, gdyż grunt i budynek są ze sobą nierozerwalnie, ściśle związane. Jednakże na mocy przepisów szczególnych budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane stają się nieruchomościami.
 • Nieruchomości lokalowe to również rodzaj fikcji prawnej, gdzie określony przedmiot odrębnej własności (lokal) to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przeznaczenie lokali na cele inne niż mieszkalne również odpowiadaj założeniom nieruchomości lokalowych.

Owe rodzaje nieruchomości powodują istnienie różnych obiektów do zarządzania. Poniższa klasyfikacja rozróżnia je pod względem funkcji i przeznaczenia:

nieruchomości mieszkalne

grunty niezabudowane o przeznaczeniu mieszkalnym, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne jednorodzinne (w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej), lokale mieszkalne.

nieruchomości handlowo-usługowe

grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową, budynki biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe oraz parkingowe, lokale biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe oraz garaże.

nieruchomości przemysłowe

grunty niezabudowane o przeznaczeniu produkcyjnym i przemysłowym, obiekty produkcyjne i przemysłowe, portowe terminale przeładunkowe, kopalnie, obiekty rafinerii itp. infrastruktura transportowa, infrastruktura służąca do przesyłania mediów.

nieruchomości rolne i leśne

gospodarstwa rolne i leśne, grunty rolne, pastwiska, sady i tereny ogrodnicze, tereny pasiek, obiekty gospodarstw rolnych, stawy i jeziora, lasy.

nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe

grunty niezabudowane o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym, hotele, motele i pensjonaty, pola kempingowe, centra rozrywkowe (w tym multipleksy), teatry, obiekty sportowe, parki wodne, pola golfowe.

nieruchomości specjalnego przeznaczenia

obiekty sakralne, obiekty budowlane: w szczególności lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, i inne.

Kontakt


Zapraszamy do kontaktu z firmą expens.

Wypełnij formularz kontaktowy

Nie zapomnij o prawidłowym podaniu swoich danych kontaktowych, inaczej kontakt zwrotny może okazać się niemożliwy.

Albo zadzwoń do nas

+48 32 285 63 70

+48 501 262 852

+48 668 300 062

biuroexpens@gmail.com