Oferta zarządzania : expens - zarządzanie nieruchomościami
expens zarządzanie nieruchomościami

OFERTA ZARZĄDZANIA


Oferta zarządzania nieruchomościami

Zgodnie z art.46 kodeksu cywilnego nieruchomość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot własności (grunty), jak również budynki i budowle trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z definicji tej wynikają następujące przypadki praktyczne:

Nieruchomości gruntowe, które powstają przez wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej jako przedmiotu odrębnej własności.

Nieruchomości budynkowe, które powstają jako fikcja prawna, gdyż grunt i budynek są ze sobą nierozerwalnie, ściśle związane. Jednakże na mocy przepisów szczególnych budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane stają się nieruchomościami.

Nieruchomości lokalowe to również rodzaj fikcji prawnej, gdzie określony przedmiot odrębnej własności (lokal) to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przeznaczenie lokali na cele inne niż mieszkalne również odpowiadaj założeniom nieruchomości lokalowych.Owe rodzaje nieruchomości powodują istnienie różnych obiektów do zarządzania. Poniższa klasyfikacja rozróżnia je pod względem funkcji i przeznaczenia:

1. nieruchomości mieszkalne:
Oferta zarządzania nieruchomościami
 1. grunty niezabudowane o przeznaczeniu mieszkalnym,
 2. budynki mieszkalne wielorodzinne,
 3. budynki mieszkalne jednorodzinne (w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej),
 4. lokale mieszkalne.


2. nieruchomości handlowo-usługowe:
Oferta zarządzania nieruchomościami
 1. grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową,
 2. budynki biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe oraz parkingowe,
 3. lokale biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe oraz garaże.


3. nieruchomości przemysłowe:
Oferta zarządzania nieruchomościami
 1. grunty niezabudowane o przeznaczeniu produkcyjnym i przemysłowym,
 2. obiekty produkcyjne i przemysłowe,
 3. portowe terminale przeładunkowe, kopalnie, obiekty rafinerii itp.
 4. infrastruktura transportowa,
 5. infrastruktura służąca do przesyłania mediów.


4. nieruchomości rolne i leśne:
Oferta zarządzania nieruchomościami
 1. gospodarstwa rolne i leśne,
 2. grunty rolne,
 3. pastwiska,
 4. sady i tereny ogrodnicze,
 5. tereny pasiek,
 6. obiekty gospodarstw rolnych,
 7. stawy i jeziora,
 8. lasy.


5. nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe:
Oferta zarządzania nieruchomościami
 1. grunty niezabudowane o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym,
 2. hotele, motele i pensjonaty,
 3. pola kempingowe,
 4. centra rozrywkowe (w tym multipleksy),
 5. teatry,
 6. obiekty sportowe,
 7. parki wodne,
 8. pola golfowe.


6. nieruchomości specjalnego przeznaczenia:
Oferta zarządzania nieruchomościami
 1. obiekty sakralne
 2. obiekty budowlane: w szczególności lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, i inne.


Mamy doświadczenie w obsłudze: nieruchomości mieszkaniowych (wspólnot, właścicieli prywatnych), nieruchomości lokalowych, osiedla domów jednorodzinnych, nieruchomości gruntowych. Chcąc dalej móc się rozwijać i pogłębiać umiejętności, które na polskim rynku nieruchomości dopiero podlegają kształtowaniu i modzie, jesteśmy otwarci na propozycje wychodzące od Klientów i ich oczekiwań. Już obecnie terytorialnie obsługujemy różne typy nieruchomości zlokalizowane w Tarnowskich Górach, Bytomiu, Świętochłowicach, Świerklańcu, Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu.